Privātuma politika

 

1. Vispārīgie noteikumi.

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem attiecībā uz personas datiem, ko letiauto.lv (turpmāk– “Datu pārzinis”) iegūst, no saviem klientiem un personām, kas apmeklē šo mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”) .

Personas dati – jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i. Datu subjektu.

Apstrāde– jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Izmantojot mājaslapā sniegtos pakalpojumus un to apmeklējot, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2. Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

3. Datu subjekta atbildība.

Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Jums ir pienākums nekavējoties paziņot par jebkurām izmaiņām mums iesniegtajos personas datos.

Mēs nenesam atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Jums vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

4. Datu subjekta tiesības.

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

-Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā;

-Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

-Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt tos;

-Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

-Citas tiesības saskaņā ar VDAR.

5. Klientu personas datu apstrāde.

Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

-Vārds, uzvārds;

-Dzimšanas datums;

-Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);

-Darījuma dati (iegādātie pakalpojumi, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.);

-Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

Mums ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

6. Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie mums ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un tam, kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Izbeidzoties jūsu personas datu glabāšanas termiņam, tie tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus.

7. Jūsu datu aizsardzība.

Apstrādājot un glabājot personas datus, mēs īstenojam dažādus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

8. Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs izmantojam iegūtos personas datus, lai:

-Sniegtu Jums pieprasītos pakalpojumus un informāciju;

-Apstrādātu Jūsu anketas un noformētu nepieciešamos dokumentus;

-Sniegtu Jums efektīvu klientu atbalstu;

-Palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības;

-Nosūtītu Jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt;

-Ievērotu normatīvo aktu prasības.

Pēc pieprasījuma, esam tiesīgi nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, Jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Tāpat, lai pildītu savas saistības pret Jums, mums ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem.

9. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

10. Kā atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

11. Nobeiguma noteikumi

Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja rodas jautājumi saistībā ar personas datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz info@letiauto.lv